/ เครื่องดื่มบำรุงพร้อมดื่ม /

3,000mg Collagen Peptides

Bamboo Leaf

Rice
Bran

Apple
Juice

Manuka
Honey

30mg Elastin Peptides

Vitamin
C

Your MHD® Nourish Natural
รสส้มจากธรรมชาต

ผสมกบันิวซีแลนดม์านกู้าฮนันี่
และนา ้แอปเปิล้เข้มข้นจากนวิซีแลนด์

* มีโซเดียมเบนโซเอตและโพแทสเซียมซอร์เบต

/ การบำรุงบริสุทธิ์ /

3,000mg Collagen Peptides

Bamboo Leaf

Rice
Bran

30mg Elastin Peptides

Vitamin
C

ไม่มีสารให้ความหวาน, สี, แต่งรสชาติและสารกันบูด. สามารถผสมกับน้ำ น้ำผลไม้หรือของเหลวได้ง่ายกว่า

error: Content is protected !!